ประเภทตัวชี้วัด
หัวข้อหลัก
หัวข้อย่อย
ตัวชี้วัด HA
1.Part IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
2.Part IV-2 ผลการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นๆ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
3.Part IV-3 ผลด้านการเงิน
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
4.Part IV-4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
5.Part IV-5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
6.Part IV-6 ผลด้านการนำองค์กร
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
7.Part IV-7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ตัวชี้วัด ตรวจราชการ
1.Prevention & Promotion Excellence
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
2.Service Excellence
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
3.People Excellence
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
4.Governance Excellence
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและพึงพอใจ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดอัตราป่วยในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560