Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 เกี่ยวกับโรงพยาบาลมหาสารคาม
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560
ปรัชญา

เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร
พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม
2. ร่วมกับภาคเครือข่ายในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ
3. ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
4. วิจัยเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการด้านสุขภาพ
ค่านิยม คือ MSKH “จริยธรรมดี มีมาตรฐาน บริการสังคม อุดมความรู้ สู่หัวใจความเป็นมนุษย์”

M = Moral (จริยธรรมดี)
S = Standard, Service, Social (มีมาตรฐาน บริการสังคม)
K = Knowledge (อุดมความรู้)
H = Humanized (สู่หัวใจความเป็นมนุษย์)
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูง
2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพในการเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในด้านสุขภาพ
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบครบวงจรด้วยความเอื้ออาทร ตอบสนองนโยบายส่วนกลางและคำนึงปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิให้ได้มาตรฐานคุณภาพเน้นกลุ่มโรคเป้าหมายและความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดนเน้นค่านิยมองค์เป็นหลัก เน้นความสุขในการทำงาน
5. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแพทย์ศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาชีพต่างๆให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6