Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 เกี่ยวกับโรงพยาบาลมหาสารคาม
วิสัยทัศน์

บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง
ปรัชญา

เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร
พันธกิจ

1. ให้บริการครบมิติสุขภาพแบบได้มาตรฐานแบบไร้รอยต่อ
2. จัดระบบบริหารจัดการอย่ามีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ค่านิยม คือ MSKH “จริยธรรมดี มีมาตรฐาน บริการสังคม อุดมความรู้ สู่หัวใจความเป็นมนุษย์”

M = Moral (จริยธรรมดี)
S = Standard, Service, Social (มีมาตรฐาน บริการสังคม)
K = Knowledge (อุดมความรู้)
H = Humanized (สู่หัวใจความเป็นมนุษย์)
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูง
2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพในการเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในด้านสุขภาพ
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบครบวงจรด้วยความเอื้ออาทร ตอบสนองนโยบายส่วนกลางและคำนึงปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิให้ได้มาตรฐานคุณภาพเน้นกลุ่มโรคเป้าหมายและความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดนเน้นค่านิยมองค์เป็นหลัก เน้นความสุขในการทำงาน
5. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแพทย์ศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาชีพต่างๆให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6