Menu
ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม “ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ” ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA โรงพยาบาลมหาสารคาม ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA ครั้งที่ 2 ในเดือน มิถุนายน 2560 ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการไ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการไ ประกาส ขณะนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้แก้ไขระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ ให้ใช้การได้ตามปกติ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการได้ที่หมายเลข ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดบริการทุกวัน เชิญมาทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ที่คลินิกภูมิแพ้ หู คอ เชิญมาทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ที่คลินิกภูมิแพ้ หู คอ ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 น.-12.00 น. โทร.043-740993 ต่อ 169 ขอเชิญร่วม ขอเชิญร่วม บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อมนุษย์ คือที่สุดแห่งหารให้ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อมนุษย์ คือที่สุดแห่งหารให้ ขอเชิญบริจาคอวัยวะ โทร.081-965-431

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 เกี่ยวกับโรงพยาบาลมหาสารคาม
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560
ปรัชญา

เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร
พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม
2. ร่วมกับภาคเครือข่ายในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ
3. ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
4. วิจัยเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการด้านสุขภาพ
ค่านิยม คือ MSKH “จริยธรรมดี มีมาตรฐาน บริการสังคม อุดมความรู้ สู่หัวใจความเป็นมนุษย์”

M = Moral (จริยธรรมดี)
S = Standard, Service, Social (มีมาตรฐาน บริการสังคม)
K = Knowledge (อุดมความรู้)
H = Humanized (สู่หัวใจความเป็นมนุษย์)
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูง
2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพในการเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในด้านสุขภาพ
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบครบวงจรด้วยความเอื้ออาทร ตอบสนองนโยบายส่วนกลางและคำนึงปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิให้ได้มาตรฐานคุณภาพเน้นกลุ่มโรคเป้าหมายและความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดนเน้นค่านิยมองค์เป็นหลัก เน้นความสุขในการทำงาน
5. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแพทย์ศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาชีพต่างๆให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6