Menu

จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

 (13-03-60) ที่ลานดนตรี สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ครั้งที่ ๒  ตามโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสคนไร้บ้านและคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

        โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรำเทิดไท้องค์ราชัน โดยชมรมผู้สูงอายุ  เวทีเสวนา “เข้าถึง เข้าใจ สานสัมพันธ์คนสารคาม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” นิทรรศการตลาดนัดการส่งเสริมอาชีพคนไร้บ้านและนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการตัดตกแต่งทรงผมโดยชมรมร้านแต่งผมเสริมสวยมหาสารคาม  การมอบถุงยังชีพแก่คนไร้บ้าน   โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  สนับสนุนอาหารโดยชมรมตลาดห้าแยก  สโมสรไลออนมหาสารคาม  ชมรมผู้สูงอายุ  และในการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรชุมชน  รวมทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

 วันที่ประกาศ 14/03/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4