Menu

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลเมืองสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560
รพ.มหาสารคาม ร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลเมืองสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560

 

(15-03-60)ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมี อสม.ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 100 คน

กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การทบทวนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดและการให้ความรู้แก่ประชาชนในรอบปีที่ผ่านมา การเสริมความรู้ในเรื่องพิษภัยการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับตนเองและคนในครอบครัวและรวมถึงการดูแลและให้โอกาสให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดยาเสพติดให้กับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และร่วมวางแผนการทำงานร่วมกับเครือข่าย โดยมุ่งลบจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

 วันที่ประกาศ 16/03/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4