Menu

ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด รพ.มหาสารคามร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อวินิจฉัยองค์กร
  ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด รพ.มหาสารคามร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อวินิจฉัยองค์กร

 

  

              1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสำรวจ (16ข้อ)

              2. แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์การสำหรับโรงพยาบาล (36ข้อ)

              3. แบบสำรวจความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล (51ข้อ)

              4. แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (43ข้อ)

            เมื่อได้รหัส 14 หลัก(ID) สามารถกรอกแบบสอบถามตามลิงค์นี้   http://hospitaldiagnosis.ha.or.th/  ภายในวันที่ 1-31 มีนาคม 2560

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 220,223

 

 วันที่ประกาศ 20/03/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4