Menu

รพ.มหาสารคาม รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด แนะหญิงไทยแก้มแดง
รพ.มหาสารคาม รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด แนะหญิงไทยแก้มแดง

 

 ที่บริเวณลานข้างตึก ๖๐ ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดและกิจกรรมส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ เพื่อสร้างความตระหนักปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์ พร้อมส่งเสริมนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปีทุกคน ที่พร้อมและตั้งใจวางแผนจะมีลูก รับวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ลูกแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ โดยมีหญิงตั้งครรภ์ ประชาชนทั่วไปและแพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน

            ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ การเสวนาให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรีที่พร้อมจะมีบุตรและหญิงตั้งครรภ์ การแจกวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกฟรี ตอบปัญหาสุขภาพชิงรางวัล การแสดง “สาวแก้มแดง มีลูกแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ” จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

            นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ มาจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เน้น 3 เรื่อง ได้แก่  1.เพิ่มจำนวนการเกิด เพื่อทดแทนจำนวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปีที่มีความพร้อม และตั้งใจมีครรภ์  2.การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน  มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร  และ3.ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง โดยกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้แก่ประชาชน จัดบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่ก่อนสมรส ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การดูแลเด็ก และจ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิกเพื่อบำรุงร่างกายหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด และส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกคลอด ให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดความยั่งยืน แก่ครอบครัวตลอดไป

ด้าน นายแพทย์วรพงษ์ วรเชษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กล่าวว่า  ก่อนการตั้งครรภ์แนะนำให้ทั้งพ่อและแม่ เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย และตรวจดูว่ามีโรคที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม จะมีการแจกวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้ฟรีแก่สตรีที่พร้อมจะมีบุตรและหญิงตั้งครรภ์ โดยจะให้รับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยลดปัญหาเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อย ลดการขาดออกซิเจนของเด็กช่วงแรกคลอด ลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด และทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เจริญเติบโตอย่างสูงดีสมส่วนเพื่อเป็นประชากรคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตต่อไป โดยประชาชนสามารถรับคำปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่แผนกวางแผนครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ 043-711750 – 4 ต่อ 247 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. คลินิกนอกเวลาวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 20.00 น.

 วันที่ประกาศ 27/04/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4