Menu

สสจ.มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม จัดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 “พยาบาล : พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” “Nurses : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals”
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม จัดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560   “พยาบาล : พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”    “Nurses : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals”

 

(8-6-2560) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์คิมหัน ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 และมอบช่อดอกไม้ แก่พยาบาลผู้ประกอบคุณงามความดี และเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการคัดเลือกบุคคลผู้สมัครเข้ารับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุส  และเกียรติบัตรแก่พยาบาลผู้มีผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่เด่นในโรงพยาบาล ชุมชน และระดับจังหวัด  ซึ่งมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหสารคาม และคณะผู้บริการฝ่ายการพยาบาลเในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นายแพทย์คิมหัน  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานทุกทุกท่าน ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกท่านมีการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพพยาบาล เพื่อดำรงตนให้เป็นที่เคารพรักเชื่อถือ ศรัทธา ทั้งจากผู้ร่วมงานวิชาชีพเดียวกัน หรือสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปในอนาคตวิชาชีพการพยาบาลจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพเช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

วันพยาบาลสากล ปี 2560 จัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณระลึกถึงผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งเป็นการเผยแพร่งานพยาบาลผู้ป่วยด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาด้านบริการแก่ประชาชน

 

ซึ่งในวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurse) ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และได้เสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยสื่อสารผ่านองค์กรสมาชิกซึ่งในปี 2560 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลภายใต้หัวข้อ

 

 “Nurses : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals” หรือ “พยาบาล : พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

เพื่อให้พยาบาลได้ร่วมกันรวมพลังแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ แสดงความเป็นตัวตนของพยาบาลวิชาชีพ จนเกิดเสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 วันที่ประกาศ 08/05/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4