Menu

รพ.มหาสารคามจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และการเจรจาไกล่เกลี่ยเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม
รพ.มหาสารคามจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และการเจรจาไกล่เกลี่ยเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

(24-5-2560) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วนอก นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ยเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์เสนห์ บูรณวรศิลป์ ประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขข้อขัดแย้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรด้านสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน

 

นายแพทย์วีระศักดิ์ กล่าวว่า การจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน  จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ปรากฏในหน่วยงาน   ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตามหรือการฟ้องร้องร้องเรียนที่สื่อมวลชนนำเสนอ  จะเห็นได้ว่าเรื่องความขัดแย้งส่วนหนึ่งเกิดจากระบบบริการสาธารณสุข  เมื่อเราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งได้   ผมจึงคิดว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความรู้และทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  ซึ่งจะทำให้เรากล้าเผชิญ เกิดความร่วมมือป้องกันและแก้ไข ได้ทางออกได้ข้อตกลงที่พึงพอใจทุกฝ่าย  ที่สำคัญเราจะได้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการกลับคืนมา  เมื่อเกิดกรณีผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการบริการของท่านหรือหน่วยงานก็ตาม  ในการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ยุติโดยเร็วโดยเรื่องไม่ลุกลามบานปลาย  สิ่งสำคัญต้องทำงานกันเป็นทีม มีเครือข่ายในชุมชน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย คือ ระบบดักจับปัญหาและจัดการแก้ไขเบื้องต้น รวดเร็ว เข้าถึง เข้าใจ  การวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการของผู้ร้องเรียน  การดับอารมณ์คู่กรณี และการรายงาน

 

นายแพทย์วีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 5 ด้าน  ประกอบด้วย                    

 1) มาตรฐานด้านกายภาพ คือ มีสถานที่รับเรื่องชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย มีช่องทางการเข้าถึงได้สะดวกหลายช่องทาง

2) มาตรฐานด้านบุคลากร คือ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน บุคลากรมีความรู้และทักษะ          ในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย 

3) มาตรฐานการดำเนินงานแก้ไขปัญหา คือ  มีคู่มือ ระเบียบปฏิบัติ

4) มาตรฐานด้านระบบข้อมูล คือ มีการบันทึกและมีระบบการรายงาน           

และ 5) มาตรฐานด้านการพัฒนางานเชิงรุก คือ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ  มีโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิ  ซึ่งการผ่านมาตรฐานจะสื่อถึงคุณภาพของการทำงาน

 

 

 

  ดังนั้นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกแห่งในแต่ละระดับจึงต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันนี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน  วิทยากรที่มาให้ความรู้ก็ล้วนมีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ยพร้อมทั้งยังมีประสบการณ์ในการรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศ

        

 วันที่ประกาศ 10/06/2017  เขียนโดย asd

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4