Menu

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”
รพ.มหาสารคาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560  ภายใต้แนวคิด “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”

 

(30-6-2560) ) ที่บริเวณ ลานชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร” โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดงานในปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยา และสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค และลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ้ำซ้อน และภัยจากยาตีกัน

อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความมือระหว่างโรงพยาบาลมหาสารคาม กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพในการค้นหา ป้องกัน ด้วยการให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษาโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน โดยไม่ต้องพึ่งพิงการบริการและยาเป็นหลัก ในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยา ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

 วันที่ประกาศ 30/06/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4