Menu

รพ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.
รพ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.

 

(4-7-2560) ที่โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเปิดกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมเยียนประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยกิจกรรมที่ให้บริการในวันนี้ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1 แสนตัว

นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2555 ในลำดับที่ 55 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันนี้อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ได้จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน

...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 วันที่ประกาศ 06/07/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4