Menu

อำเภอเมืองมหาสารคามมุ่งพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
อำเภอเมืองมหาสารคามมุ่งพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

 

(4-7-2560) ที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายระดับอำเภอในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน (Caregiver) จำนวน 70 คน จากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมือง

ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการครอบคลุมสอดคล้องตามสภาพปัญหาผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งภาครัฐ และท้องถิ่นที่ดำเนินงานได้ให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันเกิดเป็นอำเภอแห่งสุขภาวะส่งผลให้เกิดสังคมเอื้ออาทรช่วยเหลือต่อไป

 

    

 

 วันที่ประกาศ 06/07/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4