Menu

กลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Update eye trauma DR management
กลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Update eye trauma DR management

 

(29-9-2560)ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Update eye trauma DR management  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเครือข่าย วิชาการด้านจักษุวิทยา ในส่วนภูมิภาค และเป็นการตอบสนองความต้องการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ การพยาบาลจักษุวิทยา ของบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้มีความรู้และทักษะ ในการคัดกรองจำแนก วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนส่งไปรับการรักษาต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน

 วันที่ประกาศ 30/09/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4