Menu

รพ.มหาสารคาม รับรางวัลชมเชย “หน่วยงานต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2560”
รพ.มหาสารคาม รับรางวัลชมเชย “หน่วยงานต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2560”

 

(6-11-2560)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้ารับรางวัลชมเชย “หน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน การให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2560”  ในพิธีมอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นประจำปีและรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การให้บริการทางการแพทย์ประจำปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

ตามที่สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ระดับประเทศประจำปี 2560 และโรงพยาบาลมหาสารคามได้รับรางวัลชมเชยนอกจากนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดจัดสัมมนาเครือข่าย คุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการ ประจำปี เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุณภาพบริการให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขและการบูรณาการร่วมกับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ 

 วันที่ประกาศ 07/11/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4