Menu

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม (District Health Board) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาจิตอาสาประชารัฐเชื่อมโยงระบบหมอครอบครัวในการดูแลประชาชนที่มีภาวะยากลำบาก และผู้เปราะบางทางสังคม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม (District Health Board) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาจิตอาสาประชารัฐเชื่อมโยงระบบหมอครอบครัวในการดูแลประชาชนที่มีภาวะยากลำบาก และผู้เปราะบางทางสังคม

 

(28-11-2560) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม (District Health Board) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาจิตอาสาประชารัฐเชื่อมโยงระบบหมอครอบครัวในการดูแลประชาชนที่มีภาวะยากลำบาก และผู้เปราะบางทางสังคม  โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมาของจิตอาสาประชารัฐ และร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลประชาชนที่มีภาวะลำบาก ผู้เปราะบางทางสังคม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดเชื้อ คนพิการ ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยเชื่อมประสานจิตอาสาประชารัฐกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ. ,รพ.สต. ,อบต. คณะกรรมการ DHB ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

 วันที่ประกาศ 28/11/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4