Menu

Healthy Meeting 003
Healthy Meeting 003

 

Healthy Meeting

The Third International Conference on Health 2018

All for Healthy Kids, Smart Kids

น้ำนมข้าวกล้องงอก 1 กล่อง         พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่

แอปเปิ้ล 60  กรัม                          พลังงาน 36 กิโลแคลอรี่

ซาลาเปา  1 ชิ้น                            พลังงาน  54  กิโลแคลอรี่

ให้พลังงานทั้งหมด 210  กิโลแคลอรี่

ถ้าต้องการเผาผลาญพลังงานนี้ให้หมด

1.ต้องวิ่งประมาณ 3.6 กิโลเมตร

 วันที่ประกาศ 10/08/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4