Menu

Healthy Meeting 005
Healthy Meeting 005

 

Healthy Meeting

The Third International Conference on Health 2018

All for Healthy Kids, Smart Kids

น้ำผลไม้รวม 100% 1 กล่อง          พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่

สับปะรด  65  กรัม                         พลังงาน 40 กิโลแคลอรี่

ขนมกล้วย 2 ชิ้น                            พลังงาน  60  กิโลแคลอรี่

ให้พลังงานทั้งหมด  180 กิโลแคลอรี่

ถ้าต้องการเผาผลาญพลังงานนี้ให้หมด

1.ต้องวิ่งประมาณ 3.1 กิโลเมตร

 วันที่ประกาศ 10/08/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4