Menu

มหาสารคาม-เดินหน้าจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) มุ่งพัฒนาสติปัญญาเด็ก สร้างคนมหาสารคามให้เป็นคนคุณภาพ
มหาสารคาม-เดินหน้าจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) มุ่งพัฒนาสติปัญญาเด็ก สร้างคนมหาสารคามให้เป็นคนคุณภาพ

 

 

 

        ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินจังหวัดจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ในระดับอำเภอ โดยมีนายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบุคลากรสาธารณสุข ภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 200 คน

 

        นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการสำรวจระดับสติปัญญาของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยกรมสุขภาพจิตปี 2559 พบว่า ไอคิวเด็กในจังหวัดมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากภาวะขาดสารไอโอดีน และภาวะทุพโภชนาการ อันส่งผลทำให้พัฒนาการเด็กไม่สมวัย และมีรูปร่างไม่สมส่วน ดังนั้นทุกภาคส่วนของจังหวัดจึงร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา จนได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนของประเทศมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งผลการดำเนินงานมีการกระจายเกลือไอโอดีนให้เข้าถึงทุกบ้านทุกชุมชน และในปี 2561 ทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนต่อเนื่อง โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่ เด็กตักสิลา 4.0   (Smart Kids Taksila 4.0) มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเด็ก สร้างคนมหาสารคามให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 

 

        ด้านนายศิริพันธุ์  ขุมด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม หรือ พชอ.  ซึ่งประกอบขึ้นจากทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมผลักดันนโยบายจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ให้เป็นวาระของจังหวัด พร้อมทั้งวางแผนเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ยสติปัญญาเด็กของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กร จะออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ในระดับอำเภอ  และสร้างแรงจูงใจในการทำงานรวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 

        จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม และคณะทำงาน ได้เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ “เด็กอำเภอเมือง เก่ง ดี มี สุข” ภายใต้นโยบายมหัศจรรย์ 1000 วัน plus และชมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองอีกด้วย 

 วันที่ประกาศ 21/08/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4