Menu

มหาสารคาม -จัดมหกรรมเมืองสมุนไพร รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพร ภูมิปัญญามหาสารคาม
มหาสารคาม -จัดมหกรรมเมืองสมุนไพร รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพร ภูมิปัญญามหาสารคาม

 

ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมเมืองสมุนไพร รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนพรและภูมิปัญญามหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสวนาทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น การบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกร หมอพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 750 คน

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามโครงการเมืองสมุนไพร หรือ Herbal City ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งพัฒนาสมุนไพรเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาให้ครบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยพื้นที่อีสานมีการจัดทำโครงการเมืองสมุนไพรระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร และในระดับเขต โดยเขตสุขภาพที่ 7 ที่ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์และมหาสารคาม เน้นการดำเนินการที่จังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการองค์ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น การเพาะขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืช สมุนไพร ในส่วนกลางน้ำส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนภาครัฐมุ่งเน้น ยารักษาโรคเพื่อสนับสนุนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจนถึงระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนปลายน้ำ มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรของประชาชนทุกรูปแบบทั้งการเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้มีการใช้อย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัย และยังเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ อาหารสุขภาพ อีกด้วย

 

ด้าน นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามที่นโยบายรัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย ภายใต้โครงการ “พัฒนาเมืองสมุนไพร” (Herbal City) เพื่อเป็นรูปแบบ (Model) การพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นรูปธรรมระดับจังหวัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่ โดยในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคามได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสมุนไพร 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมดำเนินงาน ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มต้นทางคือการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP กลุ่มกลางทาง คือการสร้างและพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP กลุ่มปลายทาง คือ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อยกระดับเป็น Champion Product ของจังหวัด นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางให้ชาวมหาสารคามสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยทุกระดับตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ทั้งการใช้ยาสมุนไพรและการบำบัดรักษา ด้วยวิธีทางแพทย์แผนไทย เช่น หัตถศาสตร์ ทับหม้อเกลือ พอกเข่า โดยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

 วันที่ประกาศ 30/08/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4