Menu

เขตสุขภาพที่ 7 ระดมทีมหมอครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดำเนินงาน
เขตสุขภาพที่ 7  ระดมทีมหมอครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดำเนินงาน

 

  ที่ห้องประชุมตักสิลา  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา  เนือยทอง  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ระดับเขตสุขภาพที่ 7  ซึ่งประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลัก เวชศาสตร์ครอบครัว ของสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้มีคลินิกหมอครอบครัว “บริการทุกคน บริการทุกอย่าง  บริการทุกที่  บริการทุกเวลา  ด้วยเทคโนโลยี” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ผู้จัดการคลินิกหมอครอบครัวระดับอำเภอ  และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพปฐมภูมิในระดับโรงพยาบาล  และสาธารณสุขอำเภอ  รวมทั้งสิ้น 140 คน

            ทั้งนี้กิจกรรมใช้มีระยะเวลา 2 วันคือวันที่ 11 - 12 กันยายน 2561 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัวต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดละ 2 ทีม เขตเมือง 1 ทีม  เขตชนบท 1 ทีม  รวมทั้งหมด 8 ทีม  โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว ระดับเขตนำ  โดยแพทย์หญิงรุจิราลักขณ์  พรหมเมือง  พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้และทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั้ง 4 จังหวัดร่วมสรุปถอดบทเรียน

 วันที่ประกาศ 12/09/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4