Menu

มหาสารคาม - เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดมหกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อถอดบทเรียนยาปลอดภัยในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบ 2561
มหาสารคาม - เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดมหกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อถอดบทเรียนยาปลอดภัยในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบ 2561

 

มหาสารคาม - เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดมหกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อถอดบทเรียนยาปลอดภัยในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบ 2561

ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม นายอำเภอเมืองมหาสารคามนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดมหกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อถอดบทเรียนยาปลอดภัยในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบ 2561 cup อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเทศบาล รวมทั้งสิ้น 130 คน

นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ในร้านชำ รถเร่ สหกรณ์ร้านค้าในชุมชน ยังมีการจำหน่ายยาอันตราย เช่นยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ ยาลดการอักเสบกลุ่ม NSAIDs ที่มีผลข้างเคียงแก่ผู้บริโภค ซึ่งยาทั้งหมดนี้อยู่ในแหล่งจำหน่ายยาตามร้านค้าและภายในชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนยังมีความรู้ด้านยาไม่ทั่วถึง ทำให้มีการจำหน่ายหรือหาซื้อยาเหล่านี้มารับประทาน จนได้รับอันตราย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคยาในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม มีพฤติกรรมการบริโภคยาที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย ทุกภาคส่วนจึงต้องรวมพลัง ส่งเสริม และพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานงานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ด้านนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า หน่วยบริการของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิ จึงมีส่วนสำคัญในการรณรงค์หรือดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการดำเนินงานที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นภาคีเครือข่าย ดังนั้น งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เชิญจัดมหกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์กระจายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ ยาลดการอักเสบกลุ่ม NSAIDs และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายในร้านชำ 14 ตำบล 209 หมู่บ้าน มีการวางแผนแก้ไขปัญหาและการถอดบทเรียนภายในตำบล รวมถึงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ในประเด็นอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 วันที่ประกาศ 12/09/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4