Menu


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวััสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 5 รายการ
เนื้อหา :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 5 รายการ

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 26/12/2017
Back to Top