Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก (C- Clamp) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/05/2018
000437 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/05/2018
000436 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 21/05/2018
000435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ suction Drainge Bag 3 Lite จำนวน 16,000 ใบ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/05/2018
000434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ระบบน้ำ RO ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/05/2018
000433 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 46 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/05/2018
000432 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 08/05/2018
000431 ประกาศประกวดราคาซื้อ GAS OXYGEN LIQUID จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 07/05/2018
000430 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 60 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 03/05/2018
000429 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก (C-Clamp) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 03/05/2018
000428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมตักศิลา ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 01/05/2018
000427 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ จำนวน 29 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/04/2018
000426 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายพัสดุ 30/04/2018
000425 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาสซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1,440 ชุด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/04/2018
000424 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/04/2018
000423 ประกาศประกวดราคาซื้อ Blood Line set จำนวน 12,000 ชุด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/04/2018
000422 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/04/2018
000421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยน้ำเกลือ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/04/2018
000420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องเครือข่าย ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 24/04/2018
000419 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อไข่ไก่เบอร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 23/04/2018
Back to Top