Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000281 ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ NAT ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/03/2017
000280 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 28/03/2017
000279 รายงานขอจ้าง ปรับปรุงวางท่อและบ่อพักระบบสุขาภิบาล ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/03/2017
000278 ประกาศสอบราคาซื้อ Suction Drainge Bag 3 Liter ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 24/03/2017
000277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7-11 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 23/03/2017
000276 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/03/2017
000275 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/03/2017
000274 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย จำนวน 35 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/03/2017
000273 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา น้ำยาตรวจ NAT ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/03/2017
000272 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 02/03/2017
000268 ประกวดราคาซืื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 25/01/2017
000267 รายงานขอซื้อ กล้องวงจรปิด 42 ตัว ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 25/01/2017
000266 ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 20/01/2017
000265 ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/01/2017
000264 สอบราคาซื้อ ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/01/2017
000263 ชี้แจงรายละเอียด งานจ้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๗-๑๑ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๑ แห่ง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/01/2017
000262 รายงานขอซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Lead ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/01/2017
000261 รายงานขอซื้อ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตามีกล้องถ่ายภาพ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/01/2017
000260 รายงานขอซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ (Safety carbinet Class II) ขนาด 4 ฟุต ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/01/2017
000259 รายงานขอซื้อ ยูนิตทำฟัน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/12/2016
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
Back to Top