Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000340 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ 20/11/2017
000339 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 18/10/2017
000338 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 18/10/2017
000337 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 17/10/2017
000336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 05/09/2017
000335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อแบบแนวตั้ง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 05/09/2017
000334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 05/09/2017
000333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 05/09/2017
000332 ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Admin 04/09/2017
000331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/08/2017
000330 สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความโค้งของกระจกตาและวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto Refraction) จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 09/08/2017
000329 สอบราคาซื้อ เครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อแบบแนวตั้ง (Vertical air flow biological safety cabinet B II) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 09/08/2017
000328 สอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจพิเศษ (เครื่องแปลงสัญญาณภาพและระบบ PACS) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 09/08/2017
000327 สอบราคาซื้อ เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 08/08/2017
000326 สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางโพรงจมูก ด้วยระบบปั่นดูด (Microdebrider) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/07/2017
000325 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัสดุ 20/07/2017
000324 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 19/07/2017
000323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 19/07/2017
000322 ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 18/07/2017
000321 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพยาธิวิทยา ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/07/2017
Back to Top