View 573

ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ รพ.มหาสารคาม
ศูนย์จองห้องพิเศษ
Read more.
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2562
Attachments info-นโยบายรมว_ver16 File size: 262 KB Downloads: 44
Read more.
ระบบจองคิวตรวจสำหรับผู้ป่วยนอกออนไลน์ รพ.มหาสารคาม
Attachments qonline_update2 File size: 375 KB Downloads: 100 qonline_update1 File size: 709 KB Downloads: 63 คู่มือการใช้งาน File size: 792 KB
Read more.
ประกาศข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA (Service Level Agreement)
ประกาศข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกันเวลาตั้งแต่รับแจ้งจนถึงใช้งานได้ Attachments sla File size: 161 KB Downloads: 59
Read more.