สำหรับ แพทย์ ติดตั้งตัว Full ตามด้วยตัว Upgrade

สำหรับ PCU ติดตั้งตัว Full ตามด้วยตัว Upgrade