13 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่มา: http://www.mbs.msu.ac.th/mbs2016/news.php?news_id=917

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้อง Acc.Biz 205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคิวอัจฉริยะในการการจัดการ การนัดหมาย การจองคิวขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคามกับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และให้คนในชุมชนเข้าใจและสามารถใช้ระบบคิวอัจฉริยะในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับการบริการชุมชน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่

 1. พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม
 2. ภกญ.กาญจนาภรณ์ ตาราไต เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม / มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบคิวอัจฉริยะให้กับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน กลุ่มที่ 66 จำนวน 93 คน เพื่อนำไปให้ความรู้ไปบริการชุมชนในเขตเศบาลเมืองมหาสารคาม และให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

แก้ไข 11 มี.ค. 2563 ที่เกี่ยวข้อง
31 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก แด่นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และครอบครัว

ที่มา: https://www.mkh.go.th/th/?p=11147

(31-3-2562) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมครอบครัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม  “Bike อุ่นไอรัก” และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จากทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker ในการนี้ พระราชทานโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Bikerในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก”

2.ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก

3.แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด)

4.หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด)

5.นักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ของเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562