เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
2019 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ รพ.มหาสารคาม