9405

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปัจจุบัน
Read more.

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
Read more.
นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
Read more.
นางกันตา คำพอ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Read more.
แพทย์หญิงธนพร มุทาพร
แพทย์หญิงธนพร มุทาพร
รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม
Read more.
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
Read more.
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Read more.
นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา
นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและเครือข่าย (Service Plan)
Read more.
แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน
แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน
รองผู้อำนวยกาารด้านการพัฒนาคุณภาพ
Read more.
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ทอนมาตย์
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ทอนมาตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านครุภัณฑ์การแพทย์
Read more.
นายแพทย์ประวีณ ทับแสง
นายแพทย์ประวีณ ทับแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
Read more.
แพทย์หญิงแก่นจันทน์ เนือยทอง
แพทย์หญิงแก่นจันทน์ เนือยทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ
Read more.
แพทย์หญิงเบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์
แพทย์หญิงเบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
Read more.
นายแพทย์เนติ สาธิตสมิตพงษ์
นายแพทย์เนติ สาธิตสมิตพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านควบคุมภายใน
Read more.
นายแพทย์ฉัตรชัย ยมศรีเคน
นายแพทย์ฉัตรชัย ยมศรีเคน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
Read more.
นายแพทย์กฤษณ์ โสภณวิวัฒน์
นายแพทย์กฤษณ์ โสภณวิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
Read more.
แพทย์หญิงกิติยา ติยาภักดิ์
แพทย์หญิงกิติยา ติยาภักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Read more.
แพทย์หญิงณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์
แพทย์หญิงณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Read more.
ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Read more.
แพทย์หญิงอัจฉรียา แสนมี
แพทย์หญิงอัจฉรียา แสนมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน
Read more.
นายสมชัย ยิ้มศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร(สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) และศูนย์เครื่องมือแพทย์
Read more.
แพทย์หญิงจิราพร พิลัยกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
Read more.