7826

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ปัจจุบัน
Read more.

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2496
Read more.
นายแพทย์วิทธิ โพธิสุนทร
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2498
Read more.
นายแพทย์วิสิษฐ์ สุวรรณิก
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2500
Read more.
นายแพทย์สุพัฒก์ ตระกูลดิษฐ์
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2516
Read more.
แพทย์หญิงชูศรี โพธิสุนทร
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2532
Read more.
นายแพทย์สมศักดิ์ ธันวารชร
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2536
Read more.
นายแพทย์มงคล เชฏฐากุล
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537
Read more.
นายแพทย์สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2542
Read more.
นายแพทย์ชาย ธีระสุต
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545
Read more.
นายแพทย์วิชิต ว่องสัธนพงษ์
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
Read more.
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
Read more.
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ นาคะพงษ์
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552
Read more.
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2558
Read more.
นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
Read more.
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562
Read more.