11693

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาวิสัญญี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่ง พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบแม่ข่าย PACs และ HIS
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก หลักการ Electrochmiluminescence immunoassay พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องเจาะเก็บเกล็ดโลหิตอัตโนมัติพร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.