3425

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป จำนวน 23 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักรีด จำนวน 846,153 กิโลกรัม
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Skill Lab พร้อมอุปกรณ์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ชนิดไร้สาย จำนวน 2 ตัว
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.