12135

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาควัดออกซิเจน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรกำหนดรอบพร้อมเครื่องผลิตอากาศเคลื่อนย้ายได้
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments ปร.4-5-6 File size: 576 KB Downloads: 376 ตารางราคากลาง File size: 25 KB Downloads: 279 แบบแปลน (3) File size:
Read more.
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็น คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โีรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็น คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โีรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง  (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
Read more.
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
Read more.
ประผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
Read more.