ประกาศแผนแม่ข่าย Pacs+HIS
รายการเช่าระบบแม่ข่าย Pacs+HIS ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้