1978

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารทที่แนบมานี้ 1.แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย(Planfin) 2.แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง 3.แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ 4.แผนปฏิบัติการ หมวดงบบุคลากร 5.แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน 6.แผนพัฒนาบุคลากร 7.แผนปฏิบัติการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและแหล่งฝึก 8.แผนปฏิบัติการ
Read more.
หนังสือเวียน-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล
Attachments หนังสือเวียน-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล File size: 731 KB Downloads: 140
Read more.
หนังสือเวียน-เรื่อง-การดำเนินการตามหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล.
Attachments หนังสือเวียน-เรื่อง-การดำเนินการตามหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล File size: 1 MB Downloads: 133
Read more.
แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ (อวช.)
Attachments แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ-อวช. File size: 364 KB Downloads: 1872
Read more.
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
Attachments 1.-หนังสือแจ้งจังหวัด-ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 File size: 2 MB Downloads: 413
Read more.
งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผู้จัดทำ : นางสาวปภาวรินท์ จินโจ ตรวจสอบ : นายปรานญ์ปรินทร์ กิจจาเวชชานนท์ (ข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา) 1.ข้อมูลทั่วไป 1.1 ข้อมูลสรุปของงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องซึ่งทำให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต สถาบันการแพทย์แผนไทยโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น
Read more.
การประเมินผลระบบการป้องกันอาการข้างเคียงจากยา Allopurinol ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อดิศักดิ์ ถมอุดทา ภ.บ. ปริญา ถมอุดทา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ 1), ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม Attachments 767-Article-Text-760-1-10-20171130_allopurinol File size: 418 KB
Read more.
เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม อดิศักดิ์ ถมอุดทา / ปริญา ถมอุดทา โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   เถาเอ็นอ่อน (Cryptolepis buchanani Roem. & Schult)
Read more.
การศึกษาทางด้านพฤกษเคมีจากสารสกัดเหง้าว่านเอ็นเหลือง
การศึกษาทางด้านพฤกษเคมีจากสารสกัดเหง้าว่านเอ็นเหลือง เภสัชกรอดิศักดิ์ ถมอุดทา เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา โรงพยาบาลมหาสารคาม   บทนำและความสำคัญ ว่านเอ็นเหลือง (Curcuma sp.) ถูกประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2556 ให้เป็น ตัวยาตรงในตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกลุ่มบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อมูลทางด้าน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnopharmacology) ใช้หัวว่านเป็นยารักษาโรคหลายขนาน แก้อัมพาต
Read more.