12862

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments 1 File size: 126 KB Downloads: 2 2 File size: 175 KB Downloads: 1
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน File size: 3 MB Downloads: 489
Read more.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศผลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป File size: 1 MB Downloads: 91
Read more.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชาการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศผลพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 38
Read more.
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ File size: 35 KB Downloads: 54
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.