13355

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี File size: 957 KB Downloads: 33
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานประจำตึก
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานประจำตึก File size: 104 KB Downloads: 46
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments 1 File size: 126 KB Downloads: 15 2 File size: 175 KB Downloads: 13
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน File size: 3 MB Downloads: 542
Read more.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศผลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป File size: 1 MB Downloads: 118
Read more.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชาการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศผลพนักงานราชการ File size: 1 MB Downloads: 48
Read more.
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ File size: 35 KB Downloads: 62
Read more.