6526

สิทธิประโยชน์ในการบริจาค

 • ได้รับบัตรผู้มีอุปการะคุณตลอดชีพ (บัตร VIP) ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป เพื่อสะดวกในการติดต่อรับบริการ โดยระบุจำนวนเงิน วัน เดือน ปี ที่บริจาคได้สิทธิ์การใช้บริการตลอดชีพ (ตามที่ระบุชื่อ)
 • ได้รับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เมื่อเข้ารับบริการตรวจ โดยโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าได้ที่ 043-711750-4 ต่อ 100 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีอยู่รักษา (ผู้ป่วยใน) ได้รับการสำรองห้องพิเศษให้ทันที ที่มีห้องว่าง
 • โรงพยาบาลออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ได้รับการจารึกชื่อ ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อบริจาคทรัพย์สินที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
 • ได้รับการจารึกชื่อหน้าห้องพิเศษ เมื่อบริจาคสมทบทุน เพื่อตกแต่งห้องพิเศษ 300,000 บาท (ขนาด 30 ตรม.) และ 500,000 บาท (ขนาด 48 ตรม.)
 • บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง กรณีเจ็บป่วยภายในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลดหย่อนค่าห้องพิเศษ 50 % (ตามสิทธิการรักษาของผู้บริจาค กรณีเบิกได้ลดหย่อนเฉพาะส่วนเกิน ) เมื่อบริจาค ตั้งแต่ 1,000,000 บาท โดยใช้ได้สิทธิเฉพาะบุคคล
 •  มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจำนวนเงิน ที่บริจาคดังนี้

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn)

เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทาน
แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร โดยแบ่งเป็น 7 ลำดับชั้นตรา

 

*** สำหรับผู้บริจาค 500,000 บาทขึ้นไป ในกรณีเสียชีวิต มีสิทธิในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงหลวง และหีบเพลิง โดยรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องตรงกับใบอนุโมทนาบัตรที่โรงพยาบาลมหาสารคามออกให้เท่านั้น ***

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีอุปการะคุณจะได้รับ เมื่อใช้บริการห้องพิเศษ VIP และห้องเดี่ยว

 • ห้องแอร์ปรับอากาศ และเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย
 • บริการด้านข่าวสาร และความบันเทิงด้วยโทรทัศน์ในระบบ เคเบิ้ลทีวีคมชัด ซึ่งสามารถเลือกรับชมได้หลากหลายช่อง
 • จัดอาหารบริการ 3 มื้อ ด้วยคุณภาพตามหลักโภชนาการ ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 • จัดน้ำดื่มบริการวันละ 2 ขวด
 • มีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ พร้อมชุดถ้วยจาน ช้อนส้อม และแก้วน้ำ
 • ผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับชุดของใช้ที่จำเป็น 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย สบู่ ยาสีฟัน แป้ง หวี และผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก
 • ห้องพิเศษทุกห้องมี Internet (WiFi) บริการฟรี