3076

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 กลุ่ม
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
Attachments สขร.ส.ค.66-1 File size: 1 MB Downloads: 29 แบบฟอร์มเผยแพร่-ส.ค.66doc File size: 65 KB Downloads: 32
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 เรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2570
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๓ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2570
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงใหญ่ (Set Abdominal Aortic Aneurysm : AAA)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องเจาะเก็บเกล็ดโลหิตอัตโนมัติ พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.