1527

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐาน จำนวน 1ตู้
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่อง HPLC with UV-Fluorescence detector จำนวน 1 เครื่อง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.