896

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการปรับปรุงห้อง Skill Lab พร้อมอุปกรณ์
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดแดง
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป จำนวน 23 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.