โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” ณ สวนสุขภาพหนองข่า พร้อมร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสุขภาพหนองข่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ-เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยจังหวัดมหาสารคาม จึงได้พิจารณาคัดเลือกและกําหนดให้สวนสุขภาพหนองข่า เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด ซึ่งมีความสําคัญต่อประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (กวด) ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างเมืองมหาสารคาม เป็นผู้มีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อลูกหลานชาวมหาสารคาม และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความร่มรื่น อีกทั้งยังเป็นสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของเมืองมหาสารคาม รวมถึงเป็นสถานที่ประดิษฐานภาพสีน้ำมัน แสดงถึงการสักการะพระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัด