รพ.มหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

(14-2-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะบุคลากร จัดกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส พร้อมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจการล้างมือ หยุดยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ” โดยนำผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณประตู ราวจับ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้าง สร้างความมั่นใจในการเข้ามารับบริการรักษา ภายในลิฟท์ และบริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรู้ในการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี สร้างสุขอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ
พร้อมรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง ที่มีชุมชนใช้บริการจำนวนมาก และต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม ประจำปี 2563

(1-2-2563)  นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับ จังหวัด 2 กิจกรรม ได้แก่ การจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ และการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด เช่น การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก

 

 

 

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและผู้มารับบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาลตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ บริเวณที่จอดรถพยาบาล หน้าอาคารสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริการ  และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมจำนวนกว่า 100 คน

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้มีประชาชนติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  และพบว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย  ดังนั้นโรงพยาบาลจึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ หวังสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีการปฏิบัติตัวหากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจให้แก่ประชาชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา การกินร้อน ช้อนกลาง สาธิตการป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน และการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การแจกหน้ากากอนามัย แจกแผ่นพับความรู้และการทำความสะอาดด้วยกิจกรรม 5 ส.ในโรงพยาบาลมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง

รพ.มหาสารคาม ปั้นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 372 ชั่วโมง เสริมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

(27-1-2563) ที่ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความปลอดภัยและเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่สนใจและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งทั้งหมดจะได้เข้าอบรม การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และยาสมุนไพร เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 เมษายน 2563 โดยแบ่งเป็นภาคการบรรยาย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 ฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 และนำเสนอกรณีศึกษาวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563

ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสอดรับกับความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงนี้ขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมวิทยากรจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.มหาสารคาม

เมื่อผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม และสามารถเข้ามาปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามกฎหมาย รวมถึงสามารถปฏิบัติในหน่วยบริการสาธารณสุขในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รวมทั้งได้มีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจังหวัดมหาสารคาม

(23-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

รพ.มหาสารคาม พบปะเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และการบริการด้านสุขภาพ

ที่ห้องประชุมสวนอาหารเรือนทอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโดยงานประชาสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลิกนิกกัญชาทางการแพทย์ และารให้บริการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่สื่อมวลชนได้ทราบและนำข้อมูล เผยแพร่ต่อประชาชน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวีและสื่อออนไลน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน เข้าร่วม

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ

(22-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรในท้องที่ห่างไกล  ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

รพ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคในโครงการ “ของรักของหวง สร้างมูลค่า ” เพื่อหารายได้นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย

(21-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมบริจาคในโครงการ” ของรักของหวง สร้างมูลค่า ” ของคณะอนุกรรมการจิตอาสาเอื้ออาทร พชอ.เมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 20 เครื่องๆละ 20,000 บาท (มอบให้รพ.สต/ศสม.)และช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากจนและด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมือง มหาสารคาม โดยจัดกิจกรรม ขอรับบริจาค เงิน หรือ สิ่งของเพื่อนำไปจำหน่ายในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจำปี 2563 ที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม อบรมเสริมศักยภาพ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

(15-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแผลระดับนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 120 คน จากโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ด้านนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า  แผลกดทับ (pressure sore, pressure ulcer) เกิดจากการทำลายผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนื่องจากแรงกดทับเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และการทำกิจกรรมลดลง จากภาวะโรค และแผนการรักษาของแพทย์ แผลกดทับมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น การป้องกันการเกิด และการดูแลแผลกดทับจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ พยาบาลต้องให้การพยาบาลครอบคลุมในหลายๆด้านได้แก่ ด้านการพยาบาล ด้านอุปกรณ์ ลดแรงกด และด้านอุปกรณ์วิธีการทำแผล ซึ่งปัจจุบันมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ มีนวัตกรรม และวิธีการทำแผลแบบใหม่ (Modern wound care) ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา.“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

(15-1-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้ัอมคณะบุคลากร รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา .“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ ณ ลำห้วยขอนสัก ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ