รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(18-3-2563) ที่ โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่  การให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป  บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต และศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

(13-3-2563) นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เดินทางมาเยี่ยมประชาชนผุ้ประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ชนรถมอเตอร์ไซค์ จุดเกิดเหตุบริเวณบ้านขี ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน ถนนสายโกสุมพิสัย-เขียงยืน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย คือ นางมลสุภา กลั่นเกลี้ยง ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 8 และเด็กชายโชคชัย กลั่นเกลี้ยง ผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ บาดเจ็บแขนหักผิดรูป ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตึกเด็ก ชั้น 6

ในโอกาสนี้นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พร้อมคณะได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บ โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ และคุณทรรศตวรรณ เดชมาลา ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563

(13-3-2563) ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และติดตามสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19  พร้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

 

มหาสารคาม – ส่งเสริมความรู้ ชุมชนบ้านหนองหิน “รู้ เลือก ใช้” ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร  กายใจเป็นสุข หยุดยั้ง NCDs ด้วยวิถี บวร.ร.

 

(13-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ เลือก ใช้” ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัย สมุนไพร กายใจเป็นสุขหยุดยั้ง NCDs ด้วยวิถี บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน บ้านหนองหินหมู่ 3 และหมู่ 4   ตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีพระภิกษุ, นักเรียน อย.น้อย, ผู้ประกอบการร้านชำ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้นำชุมชน, เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของพื้นที่โคกก่อ ผู้เข้าร่วมประชุมอบรม จำนวน 200 คน   โดยจัดอบรมในครั้งนี้งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินโครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม (พชอ.)

 

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6

(13-3-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรการผ่านปฏิบัติงานตามหลักสูตร แก่นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา  จำนวน 16 คน ซึ่งนับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 5 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณสุข   ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนและการกระจายแพทย์ให้เหมาะสมในพื้นที่ชนบท   ซึ่งในงานยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบเกียรติบัตร    โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

(4-3-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TX) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System : ICS) หากเกิดสถานการณ์จริง พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

รพ.มหาสารคาม จัดรณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day  2020 “ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน”

รพ.มหาสารคาม จัดรณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day  2020 “ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน” ตรวจการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันและรักษาปัญหาทางการได้ยินหรือทำให้ประสาทหูเสื่อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day  2020 “ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน” เพื่อให้บริการประชาชนที่มีปัญหาด้านการได้ยินในเขตชุมชนเมืองมหาสารคาม และลดความแออัดในการให้บริการที่ห้องตรวจหู คอ จมูก ในโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งจะทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากยิ่งขึ้น  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองทาง หู คอ จมูก ,ตรวจการได้ยิน ,การให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดนิทรรศการ และการถาม ตอบปัญหาต่าง ๆ โดยมีประชาชนและผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 120 คน

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เปิดเผยว่า วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก ซึ่งปัญหาการสูญการได้ยินเป็นปัญหาสำคัญ ด้านสาธารณสุข ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย นานาประเทศร่วมกันรณรงค์ เรื่องการฟังอย่างปลอดภัย (Make listening safe) ในประเทศที่กำลังพัฒนามีจำนวนผู้ป่วยที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยมีผู้ป่วยและผู้พิการทางการได้ยินสูงเป็นอันดับสองของผู้พิการทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย ทำให้อัตราผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสูงมากขึ้น ส่งผลกระทบในทุก ๆ ด้าน เช่น การได้ยิน การสื่อสาร การแยกตัวออกจากสังคม ซึมเศร้า โรคหลงลืม และสมองเสื่อม  มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ในเด็กทารกที่มีปัญหาการได้ยิน จะกระทบพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร การเรียนรู้ การเข้าสู่สังคม และขาดโอกาสต่างๆในชีวิต  ในวัยรุ่นและวัยทำงานที่อยู่ในสถานที่มีเสียงดังมาก การฟังเพลง การเล่นเกมส์ โดยใช้หูฟังนานส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดัง .ในส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถได้ยินได้ชัด อาจนำมาซึ่งปัญหาการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง เพื่อนฝูง และบุคคลในครอบครัว ผู้สูงอายุบางราย อาจปลีกตัว หลีกเลี่ยงการออกไปพบปะเพื่อนฝูง เพราะการพบปะผู้คนภายนอก จะทำให้ปัญหาการสื่อสารทวีความรุนแรงขึ้นมากได้

สำหรับประเทศไทยมีประชาชนเป็นโรคประสาทหูเสื่อมถึงร้อยละ 15 (ประมาณ ๙ล้านคน) นับเป็นปัญหาใหญ่ในการแก้ไขฟื้นฟูความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก  ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ชะลอการเกิดโรคประสาทหูเสื่อม และเร่งฟื้นฟูการได้ยิน  ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นปกติสุขต่อไป

ด้านแพทย์หญิง ญาณพันธุ์ ถายา  หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก  กล่าวว่า ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบด้าน มีเสียงดังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการทำงาน หรือเสียงจากสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น เสียงเครื่องจักรกล เสียงรถวิ่ง เสียงจากงานรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น การได้ยินเสียงดังๆในระยะเวลานานๆ มีผลทำให้มีปัญหาทางการได้ยินหรือทำให้ประสาทหูเสื่อมได้ ซึ่งจากผลดำเนินการห้องตรวจหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาสารคาม ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ายอดผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านการได้ยิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ดังนี้ ปี 2560 จำนวน 2,101 ราย ปี 2561 จำนวน 2,258  ราย ปี 2562 จำนวน 2,318  ราย

ดังนั้น กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้ยิน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยผู้รับบริการในกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับการตรวจรักษาจากโสต ศอ นาสิก แพทย์ จำนวน 100 คน ในจำนวนนี้หากประสาทหูเสื่อมเข้าเกณฑ์ผู้พิการ จะได้ใบรับรองความพิการและได้เครื่องช่วยฟัง นับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จากแพทย์ผู่เชี่ยวชาญด้านหูและการได้ยิน เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามมากขึ้นไป

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฟรี

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แม่นยำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน จำนวน 350 คน

 

โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นำรถเคลื่อนที่ 1 ขบวน ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  รถนิทรรศการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจ และสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ออกมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรุนแรงมากขึ้น และเสียชีวิตกว่า 60,000 คนต่อปี  สถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็งจังหวัดมหาสารคาม 5 อันดับแรก ปี 2558-2562 พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ  มะเร็งเต้านม รองลงมาคือ มะเร็งท่อน้ำดี ลำไส้ ปอด และปากมดลูก ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม  ได้มีการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคมะเร็ง  มาอย่างต่อเนื่อง  และถือเป็นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน อย่างเข้มข้นจริงจัง โดยดำเนินการคัดกรองแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย และแยกระดับความรุนแรงของโรค เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพมากขึ้น  มีกระบวนการลดความรุนแรงของระยะโรค พัฒนาบุคลากรเพื่อดูแล  กลุ่มป่วย พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือมาโดยตลอด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า เราสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงระดับปกติทุกคน ควรเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ  และควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เช่น อายุ 40 ปีขึ้นไป เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7  2563/1

(27-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงและข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-2-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ   ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด   และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตน