สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา..

การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

*******************************************************************

08.30 – 09.00 น.                      ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 09.10 น.                      กล่าวรายงาน

โดย นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม

09.10 – 09.20 น.                      กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาล

“การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

09.20 – 10.30 น.                      การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ และการดูแลแผลกดทับ

โดย นางจรัสพรรษ วงษ์วิเศษกญจน์ ET, APN จาก wound care center

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10.30 – 10.45  น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                       Skin injury prevention (MASD, MARSI)

โดย นางสาวสาธิตา สารภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล จากบริษัท 3 M

12.00 – 13.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                       การดูแลแผลเรื้อรัง และการทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

And Modern wound care

โดย นางสาวอรรจิมา ศรีชนน์ จากศูนย์ wound care โรงพยาบาลนครพนม

14.30 – 14.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                      แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการดูแลแผล 3 กลุ่มๆ ละ 40 คน

  1. การทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
  2. Modern wound care
  3. การป้องกันการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

16.30 น.                     ปิดการประชุม

 

หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรม

หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล

วิทยากรโดย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 กำหนดการ

เวลา  หัวข้อบรรยาย
8. 00 – 8.45

 

ลงทะเบียน

 

8.45 – 9.00

 

 

 

9.00 -10.15

 

ประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายความสำคัญในการบันทึกและตรวจสอบเวชระเบียนให้มีคุณภาพ

โดย ท่านผู้อำนวยการ รพ มหาสารคาม

 

หลักการสำคัญในการสรุปเวชระเบียนให้มีคุณภาพสำหรับข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

 

10.15-10.30

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30-12.00

 

 

การสรุปโรค การให้รหัสโรคและหัตถการที่สำคัญที่และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่พบจากการตรวจสอบเวชระเบียน

 

12.00-13.00

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.45

 

 

 

ความรู้ด้านการสรุปโรคและหัตถการด้านอายุรกรรม  ด้านศัลยกรรม

และ ออร์โธปิดิก

 

14.45-15.00

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

15.00– 16.30

 

 

 

16.30-17.00

 

ความรู้ด้านการสรุปโรคและหัตถการด้านสูติ นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม

 

และ ตา หู คอ จมูก

 

ตอบข้อซักถาม

 

 

 

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 

วันโรคหลอดเลือดสมอง

ขอเชิญร่วมงาน วันโรคหลอดเลือดสมอง ( World Stroke Day )

“ ชาวมหาสารคาม รักษ์ หลอดเลือด ”

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ

โอกาสดี.. สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม (อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ)

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กับโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1) มีสัญชาติไทย

2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม

3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

4) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือปริญญาบัตรทุกสาขาวิชา

 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครอยู่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล, ใบสำคัญการสมรส (กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
  6. สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 

กรอกใบสมัคร/ สอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัมปาศรี

หรือโทร. 062-635-5596 (ในวัน-เวลาราชการ)

1 ม.ค. 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก

เริ่ม 1 มกราคม 2563  โปรดนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งทุกครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ Thai

ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ENG

ที่มา: http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/433

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒