วันโรคหลอดเลือดสมอง

ขอเชิญร่วมงาน วันโรคหลอดเลือดสมอง ( World Stroke Day )

“ ชาวมหาสารคาม รักษ์ หลอดเลือด ”

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ

โอกาสดี.. สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม (อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ)

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กับโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1) มีสัญชาติไทย

2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม

3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

4) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือปริญญาบัตรทุกสาขาวิชา

 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครอยู่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล, ใบสำคัญการสมรส (กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
  6. สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 

กรอกใบสมัคร/ สอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัมปาศรี

หรือโทร. 062-635-5596 (ในวัน-เวลาราชการ)

1 ม.ค. 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก

เริ่ม 1 มกราคม 2563  โปรดนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งทุกครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ Thai

ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ENG

ที่มา: http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/433

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2562

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมทำแบบสอบถาม

การพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLR92nt2ql-sy1rvy8PT3yFq1cAl95rmK7zwaDuHc7FxomA/viewform

 

วันล้างมือโลก ประจำปี 2562 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2562

” มือที่สะอาดสำหรับทุกคน Clean hand for all ”

ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานดอกปีปเดิม โรงพยาบาลมหาสารคาม

  • การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือชุดปฏิบัติงาน

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี

โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

043-711750 ต่อ 160

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2562

กำหนดการงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2562

“พันรักถักทอใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

 —- ภาคบ่าย —-

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 น. บายศรีสู่ขวัญ โดยพระครูสารกิจประยุต(หลวงตากาบ) รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ

14.40 น. เสวนา “ประสบการณ์ทรงค่า พัฒนาตัวตน” ผู้ร่วมเสวนา

– นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

– นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

– นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

– นางสาวทรรตวรรณ เดชมาลา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลชุมชน

– นางสุวัฒนา แก้วกัลยา หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

(ผู้ดำเนินรายการ นางลัดดาวัลย์ บูรณวรศิลป์ และ นางกาญจนาภรณ์ ทองไกรรัตน์ )

15.10 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน มอบของที่ระลึกจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 15.30 น.

—– ปิดงาน ——

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดปฏิบัติงาน

 

 —- ภาคเย็น —-

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562   ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

18.00 น. ลงทะเบียนผู้มอบของขวัญ

18.30 น. รับชมการแสดงชุดที่ 1 กลุ่มการพยาบาล และ ชุดที่ 2 รพ.กาฬสินธุ์

18.50 น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

19.00 น. เปิดตัวผู้เกษียณอายุราชการ

19.20 น. รับชมการแสดงชุดที่ 3 กลุ่มงานบริหาร และ ชุดที่ 4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

19.40 น. ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคามมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ แด่ผู้เกษียน 19 ท่าน

20.00 น. ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่

1.นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม

2.นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

3.นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้น ผู้ลงทะเบียนร่วมมอบของขวัญ/มอบของที่ระลึก

20.30 น. รับชมการแสดงชุดที่ 5 องค์กรแพทย์ และ ชุดที่ 6 จากใจไท รพ.มหาสารคาม

20.40 น. ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงและมอบดอกไม้ เพื่อแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

21.00 น. — ปิดงาน —

หมายเหตุ : – การแต่งกาย ชุดราตรี หรือ ชุดสวยงาม

– เชิญร่วมรับประทานอาหาร โต๊ะจีน

– เฉพาะบุคลากร รพ.มหาสารคาม

– ผู้ร่วมงานจากภายนอกสามารถลงทะเบียนมอบของที่ระลึกได้