ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งจุลินทรีย์

รพ.มหาสารคาม อบรมเสริมศักยภาพ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

(15-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแผลระดับนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 120 คน จากโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ด้านนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า  แผลกดทับ (pressure sore, pressure ulcer) เกิดจากการทำลายผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนื่องจากแรงกดทับเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และการทำกิจกรรมลดลง จากภาวะโรค และแผนการรักษาของแพทย์ แผลกดทับมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น การป้องกันการเกิด และการดูแลแผลกดทับจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ พยาบาลต้องให้การพยาบาลครอบคลุมในหลายๆด้านได้แก่ ด้านการพยาบาล ด้านอุปกรณ์ ลดแรงกด และด้านอุปกรณ์วิธีการทำแผล ซึ่งปัจจุบันมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ มีนวัตกรรม และวิธีการทำแผลแบบใหม่ (Modern wound care) ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา.“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ

(15-1-2563) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้ัอมคณะบุคลากร รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา .“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กำจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ ณ ลำห้วยขอนสัก ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการจิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

 

 

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา..

การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

*******************************************************************

08.30 – 09.00 น.                      ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 09.10 น.                      กล่าวรายงาน

โดย นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม

09.10 – 09.20 น.                      กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาล

“การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

09.20 – 10.30 น.                      การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ และการดูแลแผลกดทับ

โดย นางจรัสพรรษ วงษ์วิเศษกญจน์ ET, APN จาก wound care center

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10.30 – 10.45  น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                       Skin injury prevention (MASD, MARSI)

โดย นางสาวสาธิตา สารภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล จากบริษัท 3 M

12.00 – 13.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                       การดูแลแผลเรื้อรัง และการทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

And Modern wound care

โดย นางสาวอรรจิมา ศรีชนน์ จากศูนย์ wound care โรงพยาบาลนครพนม

14.30 – 14.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                      แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการดูแลแผล 3 กลุ่มๆ ละ 40 คน

  1. การทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
  2. Modern wound care
  3. การป้องกันการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

16.30 น.                     ปิดการประชุม

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ส่งความสุขแก่ผู้ป่วยเด็ก รับขวัญวันเด็กปี 2563

ที่หอผู้ป่วยเด็กโต ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งความสุข มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้กับเด็กป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนำตุ๊กตา ของเล่น และขนม ซึ่งได้รับการบริจาค จากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปที่นำมามอบให้แก่น้อง ๆ ในหอผู้ป่วยเด็กโตและเด็กเล็กจำนวนกว่า 30 คน

โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมประชาชนดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย

(9-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมอบขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ 2563  เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น และใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน เมื่อมีอาการแน่นท้อง จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเบื้องต้น พร้อมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยสมุนไพร

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

(8-1-2563)  ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสนองพระราชปณิธานอย่างเต็มขีดความสามารถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

รพ.มหาสารคาม มอบเกียรติบัตร และเงินช่วยเหลือ เพื่อแสดงความไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ

 

(6-1-2563)  นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ และมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้บริจาคอวัยวะ  โดยขอกุศลแห่งบุญในครั้งนี้จงส่งดวงวิญญาณผู้บริจาคอวัยวะไปสู่ภพภูมิที่ดี รวมทั้งครอบครัวที่ได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความเจริญ ชีวิตมีแต่ความสงบสุขด้วยอำนาจแห่งบุญ

 

สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ 9151,9152   หรือ  081-965-431