ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

13เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ