ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

13เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริง-โรงพยาบาลมหาสารคามไม่ทนต่อการทุจริต

15.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริง' โรงพยาบาลมหาสารคาม ไม่ทนต่อการทุจริต)

แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข

แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…