15.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริง' โรงพยาบาลมหาสารคาม ไม่ทนต่อการทุจริต)