ตามเอกสารแนบท้ายมานี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 หมวด