ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องดมยา)