ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง