ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments ปร.4-5-6 File size: 576 KB Downloads: 4 ตารางราคากลาง File size: 25 KB Downloads: 5 แบบแปลน (3) File size:
Read more.
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็น คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โีรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็น คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โีรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง  (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
Read more.
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ
Read more.
ประผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง Attachments ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา File
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file501 File size: 23 KB Downloads: 13
Read more.
รายงานผลพิจารณาและรายงานขอจ้างปรับปรุงห้องน้ำตึกศัลยกรรมยูโร
รายงานผลพิจารณาและรายงานขอจ้างปรับปรุงห้องน้ำตึกศัลยกรรมยูโร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file499 File size: 151 KB Downloads: 20
Read more.
รายงานผลพิจารณาและรายงานขอจ้างปรับปรุงลานตากตะกอนน้ำเสีย
รายงานผลพิจารณาและรายงานขอจ้างปรับปรุงลานตากตะกอนน้ำเสีย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file500 File size: 144 KB Downloads: 14
Read more.