2336

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการการอณูชีวโมเลกุล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA.แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาลและสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อด้ามจับเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.