1884

ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ NAT จำนวน 3,500 เทสต์
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาควัดออกซิเจน
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ NAT จำนวน 3,500 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Read more.
ประกวดราคาซื้อ HIV Viral load จำนวน 2,300 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
Read more.
ประกวดราคาซื้อ X-matching จำนวน 117,200 เทสต์
Read more.
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD4 จำนวน 78 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 121 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.