552

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาตรวจและทำสไลด์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยากายวิภาค
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)
Read more.
รายงานผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 หมวด
ตามเอกสารแนบท้ายมานี้
Read more.
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
Read more.