552

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน 3 หมวด  
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 8 หมวด
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการเช่าระบบแม่ข่าย Pacs+HIS ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 หมวด
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการปรับปรุงห้องเก็บศพ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 หมวด ตามรายการที่แนบท้ายนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.