552

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศแผน วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ File size: 39 KB Downloads: 86
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศแผนวัสดุบริโภค File size: 44 KB Downloads: 57
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
Read more.
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments file93 File size: 196 KB Downloads: 94
Read more.